Algemene voorwaarden

Artikel 1: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 6, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum. Indien u uw abonnement niet 1 maand voor de vervaldatum schriftelijk bij de receptie opzegt, wordt uw lidmaatschap automatisch met elke maand verlengd.

Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizen buiten een straal van 15 km van HF, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

Abonnementswisseling mag plaatsvinden, voorwaarde dat het nieuwe abonnement minimaal dezelfde looptijd heeft. De abonnementswisseling wordt vastgelegd op een nieuwe lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 2: Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan HF te voldoen. Indien HF over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3: Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag HF een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van HF het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 3 maanden.

Artikel 5: HF is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is HF gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6: Het gebruik van de voorzieningen van HF is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Artikel 7:

- Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van HF. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen.

- HF is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van HF in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.

- Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

- HF is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen,

zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.

- Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

- Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van HF.

Artikel 8: Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van HF geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 9: Lidmaatschappen langer dan 12 maanden, kunnen na de 12 maanden worden opgezegd, maar dan wel met een verrekening met een 1 jaarlidmaatschap, de gegeven korting wordt met terugwerkende kracht berekend en verrekend.

Artikel 10: Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk, indien deze schriftelijk en ondertekend bij HF wordt ingediend of toegestuurd, dit is in elke situatie met 1 maand opzegtermijn.

Artikel 11: Er geldt voor de Milon Garantie 12/24 maanden overeenkomst een 100% tevredenheidsgarantie.

Hiervoor dient u aan beide voorwaarden te voldoen om hier aanspraak op te kunnen maken. 1. In 90 dagen moet u 20 keer de milon training afmaken

2. U moet minimaal 1 keer per 5 dagen op de milon cirkel trainen in deze 90 dagen. Na 90 dagen mag u dan zelf de balans opmaken. Bent u niet tevreden? Geen probleem. Dan is uw lidmaatschap ontbonden en krijgt u uw geld terug.

• De garantie gaat in op de 1ste volledige training

• U moet op de dag van de 20ste training aangeven of u doorgaat of dat u wilt stoppen. Dit kan naar ons email adres.